Het samenwerkingsverband kent een orgaan voor het uitoefenen van intern toezicht. Deze functie van intern toezichthouder wordt uitgeoefend door de algemene ledenvergadering.

In het document Intern Toezichtkader swv vo Zuidoost Utrecht staat beschreven hoe het toezicht is uitgewerkt. In de Toelichting werkwijze toezichtkader staat beschreven hoe hier in de praktijk vorm wordt gegeven.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 12-10-17 is het document Rol ALV als toezichthouder  geaccordeerd. Daarmee is er (tijdelijk) meer duidelijkheid ontstaan over het houden van toezicht door de ALV.