Aanmeldingsprocedure

Gaat uw kind volgend jaar naar het voortgezet onderwijs? Lees hieronder alles over de aanmelding.

Gaat uw kind volgend jaar naar het voortgezet onderwijs? Lees hieronder alles over de aanmelding voor:

  • regulier voortgezet onderwijs
  • leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
  • praktijkonderwijs
  • speciaal voortgezet onderwijs (vso)

De scholen voor voortgezet onderwijs stellen jaarlijks een tijdspad op voor nieuwe aanmeldingen in het VO. Het Tijdpad ten behoeve van de aanmeldingen voor schooljaar 2024-2025 vindt u hier, zie link.

De VO-Brochure ten behoeve van de aanmeldingen voor schooljaar 2024-2025, met de uitgebreide aanmeldingsprocedure en informatie over o.a. de open dagen van de VO-scholen in de regio, vindt u ook hier, zie link.

En hier vindt u ook informatie, onder andere een handige Open Dagen Planner en een overzicht van alle open dagen.

Aanmelding regulier voortgezet onderwijs

Aangezien de basisschool de leerling goed kent en over het algemeen goed kan inschatten welk niveau het beste bij het kind past, is het advies van de basisschool bepalend. Na aanmelding bij een VO-school, wordt vaak nog contact opgenomen met de basisschool om de aangemelde leerlingen te bespreken en te zorgen voor een warme overdracht. De warme overdracht is belangrijk. Zo is de school het best in staat om te bieden wat de leerling nodig heeft. 

Aanmelding VMBO met lwoo

Leerlingen op het VMBO kunnen, indien nodig, Leerwegondersteuning (lwoo) krijgen. De school biedt extra ondersteuning zodat een leerling een vmbo-diploma kan halen. Het uiteindelijke vmbo-diploma is precies hetzelfde als dat van leerlingen die geen lwoo hebben gehad. In ons samenwerkingsverband bieden alle vmbo-scholen lwoo. Op de website van de scholen vindt u wat zij bieden aan ondersteuning.

Zie ook de Keuzewijzer LWOO Samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht.

Ons samenwerkingsverband heeft per januari 2024 gekozen voor opting out lwoo. De richtlijnen die eerder golden voor lwoo, dienen vanaf nu als leidraad bij de beoordeling van aanmeldingen. Dit betekent dat er meer vrijheid is om af te wijken wanneer een leerling niet volledig aan de richtlijnen voldoet op het gebied van IQ of leerachterstanden. In dergelijke gevallen is het echter noodzakelijk dat de basisschool goed onderbouwt waarom er ondersteuning wordt geadviseerd. Zie ook Handreiking twijfel Pro en VMBO

Aanmelding praktijkonderwijs

Soms past een praktische manier van leren beter bij een leerling dan een theoretische en is een leerling niet in staat om een VMBO-diploma te halen. Op het praktijkonderwijs staat juist deze praktische manier van leren centraal en is er veel zorg en begeleiding wanneer nodig. Op het praktijkonderwijs wordt toegewerkt naar het werkende leven of de doorstroom naar het MBO. Wilt u uw kind aanmelden voor praktijkonderwijs? De praktijkschool moet voor uw kind een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het Samenwerkingsverband.  Klik hiervoor meer informatie. Zie ook Handreiking twijfel Pro en VMBO 

Kijk hier voor meer informatie en een paar filmpjes!

LWOO/ PRO klas

Is nog niet helemaal duidelijk of het VMBO met LWOO of Praktijkonderwijs het beste bij een leerling past? Het Seyster College (Praktijkonderwijs) heeft een brugklas met leerlingen waarbij niet duidelijk is welke leerroute, VMBO of PrO, het best passend is. Deze klas wordt vormgegeven in samenwerking met het Christelijk College Zeist (CCZ).

Vanaf schooljaar (2019/2020) heeft het Seyster College deelgenomen aan de landelijke pilot onderbouwklas Pro vmbo in samenwerking met het Christelijk College Zeist. Leerlingen worden in deze klas voorbereid op de bovenbouw van het vmbo.

Aanmelding voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Wanneer een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de reguliere school voor voortgezet onderwijs kan bieden, is een school voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) vaak de beste plek. Kinderen kunnen zowel instromen vanuit de basisschool/ speciaal (basis)onderwijs of vanuit een andere school voor voortgezet onderwijs. Hiervoor moet het Samenwerkingsverband een verklaring afgeven waarin staat dat de leerling toelaatbaar is voor het voortgezet speciaal onderwijs. Dit noemt men een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Deze verklaring wordt aangevraagd door de VSO- school. De TLV-commissie beoordeelt de aanvraag. In de commissie zitten verschillende deskundigen, waaronder een orthopedagoog en een gz-psycholoog. Als de commissie een positief advies uitbrengt, ontvang de aanvragende school een toelaatbaarheidsverklaring. De school zal deze met u delen. Hierna zal het kind zo snel mogelijk worden geplaatst op een vso-school.

Hier vindt u de samenwerkingsafspraken tussen de regionale samenwerkingsverbanden inzake de aanmeldingen VSO voor het schooljaar 2024-2025 worden hier gepubliceerd zodra ze bekend zijn.

Bent u het oneens met de extra ondersteuning die uw kind krijgt? Of is uw kind afgewezen voor leerwegondersteuning, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs en bent u het daarmee oneens?

In al dit soort gevallen is het belangrijk dat u in gesprek gaat met de partij waarmee u het oneens bent. Soms leidt dat tot een oplossing, maar helaas niet altijd. Het is goed om te weten dat er instanties zijn die u dan kunnen helpen.  Zo kunt u zich wenden tot een onderwijsconsulent.

Op de speciale website vindt u alle informatie over het voorkomen en oplossen van geschillen.

Wanneer een school het kind verwijst naar het voortgezet speciaal onderwijs en u bent het hier als ouder niet mee eens, kan bij het Samenwerkingsverband een horing worden aangevraagd. Tijdens deze horing worden ouders en de verwijzende school door de toewijzingscommissie ‘gehoord’. Na de horing zal de toelaatbaarheidscommissie een oordeel uitbrengen over de toelaatbaarheid van de leerling voor het voortgezet speciaal onderwijs. Mocht u het ook niet eens zijn met het advies van de toelaatbaarheidscommissie, kunt u naar de onderwijsgeschillencommissie.