Aanmeldingsprocedure

Gaat uw kind volgend jaar naar het voortgezet onderwijs? Lees hieronder alles over de aanmelding.

Gaat uw kind volgend jaar naar het voortgezet onderwijs? Lees hieronder alles over de aanmelding voor:

  • regulier voortgezet onderwijs
  • leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
  • praktijkonderwijs
  • speciaal voortgezet onderwijs (vso)

De scholen voor voortgezet onderwijs stellen jaarlijks een tijdspad voor nieuwe aanmeldingen in het VO. Klik hier om het tijdspad te zien voor de aanmeldingen voor schooljaar 2021-2022.

Hier vindt u de VO-Brochure Regio Zuidoost Utrecht met alle informatie over de scholen in de regio, ten behoeve van schooljaar 2021-2022.

En hier vindt u ook informatie, onder andere een handige Open Dagen Planner en een overzicht van alle open dagen.

Aanmelding regulier voortgezet onderwijs

Aangezien de basisschool het kind goed kent en over het algemeen goed kan inschatten welk niveau het beste bij het kind past, is het advies van de basisschool bepalend. Nadat het advies door de leerkracht is gegeven en met u is besproken, wordt ook de eindtoets afgenomen. Het kan voorkomen dat een leerling deze eindtoets beter maakt dan verwacht. In dat geval kan de basisschool het advies aanpassen. Over het algemeen wordt in deze regio gewerkt met enkelvoudige (bijvoorbeeld vmbo-kader of havo) advies in plaats van gemengde adviezen (zoals havo/vwo of vmbo/havo). Na aanmelding bij een VO-school, wordt vaak nog contact opgenomen met de basisschool om de aangemelde leerlingen te bespreken en te zorgen voor een warme overdracht.

Aanmelding praktijkonderwijs

Soms zijn kinderen niet in staat om een vmbo-diploma te halen en past een praktische manier van leren beter bij een kind dan een theoretische manier. Op het praktijkonderwijs staat juist deze praktische manier van leren centraal en is er veel zorg en begeleiding wanneer nodig. Op het praktijkonderwijs wordt toegewerkt naar het werkende leven of de doorstroom naar het MBO. Wilt u uw kind aanmelden voor praktijkonderwijs? De praktijkschool moet voor uw kind een verklaring aanvragen bij het Samenwerkingsverband, waarmee het kind toelaatbaar is voor het praktijkonderwijs (zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs). Klik hier voor meer informatie

Aanmelding VMBO met lwoo

Leerwegondersteuning (lwoo) is niet een aparte school. Lwoo is extra ondersteuning die vmbo-kinderen op school krijgen. Het uiteindelijke vmbo-diploma is precies hetzelfde als dat van leerlingen die geen lwoo hebben gehad. Lwoo kan worden aangevraagd door de vmbo school bij het samenwerkingsverband.

Stap 1: acties basisschool

Op de basisschool maakt uw kind regelmatig toetsen. Voor het praktijkonderwijs moet uw kind bij twee vakgebieden een leerachterstand hebben van minimaal 3 jaar. Het gaat daarbij om de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en inzichtelijk rekenen. Minstens een van de achterstanden moet begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen zijn. Bij vmbo met lwoo moet het kind bij minstens twee vakgebieden een leerachterstand hebben van minimaal 1,5 jaar.

Als uw kind zo’n leerachterstand heeft, is ook recente informatie over de intelligentie nodig.

Met al deze informatie schrijft de basisschool een onderwijskundig rapport over uw kind. Hierin staat ook welke extra ondersteuning uw kind op de basisschool heeft gekregen. Dit rapport gaat naar de school voor praktijkonderwijs.

Stap 2: acties school voor praktijkonderwijs/vmbo school

De school voor praktijkonderwijs verzamelt alle informatie die nodig is voor de aanvraag. U vult een formulier in, waarin u toestemming geeft voor het praktijkonderwijs. De school kan u daarbij helpen. Als alle informatie compleet is, gaat de aanvraag naar de beoordelingscommissie van het samenwerkingsverband.

Stap 3: acties beoordelingscommissie van het samenwerkingsverband

De beoordelingscommissie van het samenwerkingsverband beslist over de aanvraag. Als uw kind in aanmerking komt voor praktijkonderwijs of vmbo met lwoo, ontvangt u hierover een officieel bericht. Dat heet een Toelaatbaarheidsverklaring PRO (TLV-PRO) of een aanwijzing LWOO .Als uw kind niet in aanmerking komt voor praktijkonderwijs, geeft de commissie aan welk onderwijs/ondersteuning het beste is voor uw kind.

 

LWOO/ PRO klas

Is nog niet helemaal duidelijk of het VMBO met LWOO of Praktijkonderwijs het beste bij een leerling past? In het schooljaar 2018-2019 is het Seyster College (Praktijkonderwijs) gestart met een brugklas met leerlingen waarbij niet duidelijk is welke leerroute, VMBO of PrO, het best passend is. Deze klas wordt vormgegeven in samenwerking met het Christelijk College Zeist (CCZ). Vanaf schooljaar (2019/2020) heeft het Seyster College deelgenomen aan de landelijke pilot onderbouwklas Pro vmbo in samenwerking met het Christelijk College Zeist. Leerlingen worden in deze klas voorbereid op de bovenbouw van het vmbo.

Aanmelding voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Wanneer een kind meer ondersteuning nodig heeft dan de reguliere school voor voortgezet onderwijs kan bieden, is een school voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) vaak de beste plek. Kinderen kunnen zowel instromen vanuit de basisschool/ speciaal (basis)onderwijs of vanuit een andere school voor voortgezet onderwijs. Hiervoor moet het Samenwerkingsverband een verklaring afgeven waarin staat dat het kind toelaatbaar is voor het voortgezet speciaal onderwijs. Dit noemt men een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) Deze verklaring wordt aangevraagd door de VSO- school. De TLV-commissie beoordeelt de aanvraag. In de commissie zitten verschillende deskundigen, waaronder een orthopedagoog en een gz-psycholoog. Als de commissie een positief advies uitbrengt, ontvang de aanvragende school een toelaatbaarheidsverklaring. De school zal deze met u delen. Hierna zal het kind zo snel mogelijk worden geplaatst op een vso-school.

Bent u het oneens met de extra ondersteuning die uw kind krijgt? Of is uw kind afgewezen voor leerwegondersteuning, praktijkonderwijs of speciaal onderwijs en bent u het daarmee oneens?

In al dit soort gevallen is het belangrijk dat u in gesprek gaat met de partij waarmee u het oneens bent. Soms leidt dat tot een oplossing, maar helaas niet altijd. Het is goed om te weten dat er instanties zijn die u dan kunnen helpen.  Zo kunt u zich wenden tot een onderwijsconsulent.

Op de speciale website vindt u alle informatie over het voorkomen en oplossen van geschillen.

Wanneer een school het kind verwijst naar het voortgezet speciaal onderwijs en u bent het hier als ouder niet mee eens, kan bij het Samenwerkingsverband een horing worden aangevraagd. Tijdens deze horing worden ouders en de verwijzende school door de toewijzingscommissie ‘gehoord’. Na de horing zal de toelaatbaarheidscommissie een oordeel uitbrengen over de toelaatbaarheid van het kind voor het voortgezet speciaal onderwijs. Mocht u het ook niet eens zijn met het advies van de toelaatbaarheidscommissie, kunt u naar de onderwijsgeschillencommissie.