Extra voorzieningen

Binnen ons Samenwerkingsverband zijn er vele voorbeelden van scholen die zich inzetten om leerlingen die extra begeleiding nodig hebben verder te helpen in het reguliere en speciale onderwijs. Een mooi voorbeeld van passend onderwijs en iets om trots op te zijn!

Binnen het regulier voortgezet onderwijs:

Villa Revius

Specifiek voor leerlingen van Revius Doorn. Leerlingen krijgen daar extra begeleiding en aandacht in een losstaand gebouw op het schoolterrein. De gemeente levert een medewerker jeugdhulp.

Re-flex

Dit is een soort rebound, waarbij geen hulpverlening betrokken is. Re-flex is gekoppeld aan NXT Maarsbergen maar ook leerlingen uit andere scholen worden toegelaten. Kijk hier voor de brochure.

Opstapklas

Dit betreft een klas voor leerlingen die wel al uitstromen uit het basisonderwijs maar nog niet rijp zijn voor het voortgezet onderwijs. In de opstapklas worden deze leerlingen in 1 jaar meer voorbereid op het voortgezet onderwijs. Na 1 jaar stromen ze dan ook uit naar het voortgezet onderwijs. De opstapklas is onderdeel van VMBO en Mavo Schoonoord.

Combiklas LWOO-PRO

Leerlingen van wie nog niet geheel duidelijk is of vmbo met lwoo of praktijkonderwijs meer passend is, kunnen naar de combiklas lwoo-pro. Deze klas is een samenwerking van het Seyster College en het Christelijk College Zeist. Na het brugjaar wordt bekeken welke uitstroomrichting meer passend is voor het kind

Speciale klas genaamd Training en Reflectie binnen het Christelijk College Zeist

De opleiding Training & Reflectie is bedoeld voor leerlingen met het advies theoretische leerweg of havo en die voor de tweede keer in klas/leerjaar 3 dreigen te blijven zitten of die na het derde leerjaar dreigen af te stromen, terwijl ze wel minimaal op het niveau van kaderberoepsgerichte leerweg kunnen werken en denken. Het doel van Training & Reflectie is in een versneld traject, binnen één jaar het kaderdiploma halen om vervolgens te kunnen instromen op het mbo, niveau 3 of 4.

Rotondeklas binnen de Breul

Een speciale voorziening voor leerlingen die binnen de eigen school vastlopen. De klas is bedoeld voor leerlingen waarbij door gedrag of om sociaal-emotionele redenen intensieve begeleiding door een beperkt team gewenst is. Deze leerlingen werken in de Rotondeklas individueel aan hun leertaken, krijgen daarbij ondersteuning van de Rotondedocenten en leren ook hoe zij succesvol (gefaseerd) terug kunnen keren in de klas.

Binnen het voortgezet speciaal onderwijs:

Intensieve klas Berg en Bosch College

Voor leerlingen met internaliserende problematiek die niet in staat zijn om hele dagen les te volgen in het voortgezet speciaal onderwijs. Hierbij is jeugdhulp georganiseerd via de Opvoedpoli (bekostiging vanuit de gemeenten). Het betreft een gezamenlijk project van de samenwerkingsverbanden Zuidoost en Zuid Utrecht, Berg en Bosch College en gemeenten.

Thuiszittersbegeleiding door Kleine Prins

Leerlingen kunnen een beperkt aantal uren thuis onderwijs ontvangen.

Onderwijs Zorg Centrum

Een combinatie van onderwijs en zorg (Timon); opgezet door Beukenrode onderwijs. Voor thuiszittende leerlingen uit de regio (en daarbuiten).