Thuiszitters

De belangrijkste randvoorwaarde voor het kunnen bieden van goed en passend onderwijs is dat leerlingen ook daadwerkelijk op school zijn.

In maart 2017 hebben de gemeenten en samenwerkingsverbanden het zogenaamde Thuiszitterspact ondertekend. In dat pact is een breed gedragen doelstelling van gemeenten en onderwijs ter voorkoming van (dreigend) thuiszitten geoperationaliseerd: in 2020 mag geen enkel kind of jongere langer dan 4 weken thuiszitten zonder een aanbod van passend onderwijs en/of zorg.

Binnen het Samenwerkingsverband Zuid Oost Utrecht heeft thuiszitters dan ook een hoge prioriteit. Zo wordt samen met de gemeenten ‘leertafels’ georganiseerd rondom complexe casuïstiek.

Onderwijs en gemeenten hebben in het kader van voorkomen van verzuim reeds een aantal werkafspraken gemaakt zoals:

  • Scholen zitten regelmatig met hun vaste leerplichtambtenaar aan tafel om de stand van zaken van verzuim door te spreken; Indien noodzakelijk met aanvulling van de school-CJG’er.
  • De schoolbesturen, onderwijsinspectie, en het OOGO worden ingelicht over aantallen thuiszitters;
  • De jeugdarts (jeugdgezondheidszorg) wordt altijd ingezet als het kind te vaak verzuimt (meer dan wettelijke basis: > 16 uur in 4 weken)
  • De samenwerkingsverbanden krijgen, naast de jeugdarts van de GGD, een adviserende rol over de leerbaarheid van de leerling bij het wel of niet afgeven van onderwijsvrijstellingen door gemeenten.

Melden

Met ingang van december 2019 melden scholen hun thuiszitters bij het swv Vo Zuidoost Utrecht met de frequentie die de inspectie vraagt (1 maal per 2 maanden). Voorheen deden de leerplichtambtenaren dat. Vanwege diverse redenen is dat nu bij de scholen belegd. Voor deze melding wordt de thuiszittersmodule van Indigo gebruikt. Het Samenwerkingsverband heeft een notitie opgesteld om de melding rondom thuiszitters te verduidelijken.

Mogelijkheden voor thuiszitters

Binnen ons samenwerkingsverband zijn er verschillende alternatieven voor (dreigende) thuiszitters. Klik hier voor meer informatie over deze zowel preventieve als curatieve voorzieningen binnen ons Samenwerkingsverband.