Medezeggenschap

Ouders hebben op verschillende manieren inspraak in passend onderwijs.

  • Via de MR (medezeggenschapsraad) van de eigen school. De MR geeft een advies over het schoolondersteuningsprofiel.
  • Via de OPR (ondersteuningsplanraad) van het samenwerkingsverband De OPR bestaat uit ouders, leerkrachten en leerlingen van de scholen in ons werkgebied. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.
  • Via lokale ouderinitiatieven. In Nederland zijn er verschillende initiatieven die de positie van ouders in het passend onderwijs willen versterken. Bekijk welke ouderinitiatieven er bij u in de buurt zijn. U kunt ook zelf een initiatief aanmelden.

Meer weten?

Met al uw vragen kunt u terecht bij de helpdesk van het Landelijke Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs.