Bezig met laden van kaart...

Bezig met laden

Hieronder staan de 28 scholen die bij ons samenwerkingsverband zijn aangesloten. Het gaat om reguliere scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor Speciaal Voortgezet Onderwijs (vso). Bij elke school staat een link naar de schoolwebsite, het schoolondersteuningsprofiel en open dagen.

Groenhorst vmbo-groen, Maartensdijk

Aeres VMBO, Maartensdijk

aeresvmbo-maartensdijk.nl

vmbo-groen + lwoo

bk, kl, gl

Leerlingaantal (+/-): 390

Schoolbestuur: Aeres Groep

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • 400 leerlingen; Regionale school
 • naast aandacht voor de leerstof ook veel aandacht voor de leerling als individu
 • leerlingen medeverantwoordelijk voor het leerproces
 • kennis en vaardigheden aanbieden in wisselende werkvormen
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Werkplaats Kindergemeenschap (Kees Boeke), Bilthoven

Werkplaats Kindergemeenschap (Kees Boeke), Bilthoven

www.wpkeesboeke.nl

vmbo-tl, havo, atheneum, gymnasium

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 • Kernwaarden: samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid.
 • De Werkplaats inspireert en motiveert jonge mensen “om zich door allerlei soorten werk naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen” en zo te “worden wie zij zijn”
 • School is ingericht als oefentuin voor het functioneren in sociale verbanden in maatschappij en wereld. De Werkplaats biedt kwalitatief goed onderwijs, gericht op zowel hoofd, hart als handen.
 • Veel doe-vakken en beroep op creativiteit. Aandacht voor reflecteren op gedrag en hun rol in de groep. Veel samenwerken in vier- en tweetallen
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Revius Doorn

Revius Lyceum Doorn

www.reviusdoorn.nl

mavo plus, ondernemende havo en veelzijdig vwo (tweetalig)

atheneum en (tweetalig) gymnasium

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Afgebakend begeleidingstraject dyslectische leerlingen (4 x remedial teaching)
 • Leerlingen met ASS, begeleiding door individuele coach/ eventueel remedial teaching (4x)
 • Leerlingen met comorbiditeit zoals bijvoorbeeld combinatie van ASS met ADHD of ASS met dyslexie door individuele coach/ remedial teacher en/of leerlingbegeleider
 • Langdurig zieke leerlingen begeleiding door mentor, studiecoach en/of remedial teacher
 • Overige leerlingen met diverse ondersteuningsbehoeften worden op maat begeleid afhankelijk van individuele hulpvraag. Daarvoor kan een beroep gedaan worden op alle functionarissen genoemd in hoofdstuk 5.

Wie niet begeleid kunnen worden:

 • Leerlingen waarvan de individuele zorgvraag het leerproces van anderen belemmert.
 • Leerlingen met multiple, complexe problemen en/of gedragsproblemen (bijvoorbeeld ASS in combinatie met ernstige dyslexie).
 • Leerlingen die niet beschikken over enige mate van zelfstandigheid.
 • Leerlingen die door ziekte of om andere redenen het onderwijs niet fysiek op school kunnen bijwonen en langdurig afwezig zijn en individueelthuisonderwijs moeten krijgen.
 • De school is gehuisvest in een langgerekt gebouw en een bijgebouw. De afstanden zijn groot en bij leswisselingen zijn de gangen vol en druk. Voor sommigeleerlingen is het zich verplaatsen daardoor problematisch en is het functioneren op het Revius Lyceum Doorn niet mogelijk.
 • De school heeft geen beschikking over professionele apparatuur waarmee thuisonderwijs vanuit school mogelijk is.
 • Omdat op de schouders van vakdocenten en mentoren een aanzienlijk deel van de begeleiding rust bij individuele arrangementen kent iedere klas/cluster eenmaximum aan leerlingen met een individueel ondersteuningsarrangement (1 à 2 per klas).
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Revius Wijk

Revius Wijk

www.reviuswijk.nl

1e twee leerjaren vmbo-bl/ kl (met lwoo), volledig vmbo-tl (met lwoo) en havo,

1e drie leerjaren (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • We laten leerlingen tot hun recht komen in hun ontwikkeling tot individuen met verantwoordelijkheid voor zichzelf en de wereld om hen heen, nu en in de toekomst.
 • Enige school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Wijk bij Duurstede en moet dus vrijwel alle Wijkse leerlingen bedienen.
 • Legt accent op school als leer en leefgemeenschap.
 • Binnen de school wordt onderwijs aangeboden in ‘leerhuizen’.
 • Kernwaarden zijn: gemeenschappelijk, respectvol, uitdagend en kansrijk.
 • Leerlingen met ernstige gedragsproblemen kunnen niet geplaatst worden.
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Berg en Boschschool, Bilthoven - Houten

Berg en Bosch College, Bilthoven – Houten

www.bergenbosch-college.nl

Speciaal Voortgezet Onderwijs

Locaties:
Bilthoven
Houten

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • School voor leerlingen met ASS
 • School wil evenwicht bieden tussen het halen van kerndoelen, certificaten en diploma’s en het ontwikkelen van levensvaardigheden.
 • Hoofdopdracht luidt: “leerlingen terdege voorbereiden op vormen van vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt”.
 • School werkt vraaggestuurd, gericht op de individuele onderwijsbehoeften en de mogelijkheden van de leerlingen.
 • School heeft aanbod van arbeidsgerichte trajecten tot en met havo
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel

Oranje Nassau mavo, Bilthoven

Aeres Mavo, Bilthoven

www.aeresvmbo.nl

school voor mavo
Leerlingaantal (+/-) 321
Schoolbestuur: Aeres Groep

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Leerlingen komen met een gericht schooladvies vmbo-tl
 • Enige categorale mavo in de regio
 • Klassikaal systeem
 • Kleinschalig
 • Leerlingen kunnen om tegen een gereduceerd tarief, in-school gebruik te maken van een (huiswerk)instituut
 • School start met het concept “PBS en eigenaarschap” (Positive Behavior Support, een geïntegreerde aanpak voor het beheersen van gedrag op school voor leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar.)
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Scholengemeenschap Maarsbergen

Vakcollege Maarsbergen

sgmaarsbergen.osgs.nl

vmbo (lwoo, bl, kl, gl en mavo) met sectoren Techniek en Economie

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Individueel arrangement: leer- en concentratieproblemen, sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsachterstanden, faalangst of bepaalde psychiatrische aandoeningen.
 • Onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie
 • De proeftuin: DOEL (Diagnose Op Eigen Locatie): tijdelijke plaatsing in een ‘doelklas’ (gericht op time-out, diagnostiek, studievaardigheden e.d.
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Schoonoord Doorn

Mavo Doorn

doorn.osgs.nl

1e en 2e leerjaar vmbo (bl, kl, tl), havo, (vwo),
reguliere klassen, sportprofiel, expressieprofiel 3e en 4e leerjaar vmbo-tl

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Individueel arrangement: leer- en concentratieproblemen, sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsachterstanden, faalangst of bepaalde psychiatrische aandoeningen.
 • Onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie
 • De proeftuin: DOEL (Diagnose Op Eigen Locatie): tijdelijke plaatsing in een ‘doelklas’ (gericht op time-out, diagnostiek, studievaardigheden e.d.
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Stichtse Vrije School

Stichtse Vrije School

www.svszeist.nl

lwoo, vmbo-tl, havo en vwo

Antroposofisch onderwijs

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Vrijeschoolonderwijs met een regionale functie
 • Breed aanbod van vakken en activiteiten in een kleinschalige setting.
 • Sterk ontwikkelingsgericht met een focus op de samenhang in het leerplan en de verbinding met de leeftijdsfase van de leerlingen
 • Cognitieve, sociale, kunstzinnige en praktische vorming zijn op evenwichtige wijze met elkaar verbonden
 • School kent geen regulier doubleersysteem
 • Driejarige heterogene brugklasperiode, waarin de drie verschillende onderwijsniveaus bij elkaar zitten (differentiatie binnen klassenverband). Ook in
  latere deels noh lessen in heterogene groepen gegeven.
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Tobiasstroom

Tobiasstroom

www.tobiassschool.tobiaszeist.nl

Speciaal Voortgezet Onderwijs

Onderdeel van de Stichtste Vrije School

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Vrijeschoolonderwijs met LWOO
 • Kleinschalige setting
 • School richt zich op versterken zelfvertrouwen
 • Kleine klassen (max 15 ll.)
 • Het onderwijs doet niet alleen een beroep op het denken, maar ook aandacht voor Bewegingsonderwijs, kunstzinnige vorming, spel en ritme
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel

Christelijk College Zeist

Christelijk College Zeist

www.ccz.nu

vmbo kbl en bbl met de mogelijkheid voor lwoo

Kleine klassen, werken met de i-pad, koken, sporten, techniek
en veel stage lopen in de praktijk

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Lwoo
 • Rugzak met AB vanuit clusters
 • 1-jarige kaderopleiding voor uitvallers vanuit de theoretische leerweg of HAVO (omzetting huidige opleiding Training & Reflectie) N.B. vraag mogelijk heroverweging gegeven afstroom uitgangspunt SWV
 • Extra ondersteuning bij leerachterstanden rekenen/taal (i.v.m. referentieniveaus) of is dit basisondersteuning
 • Huiswerkondersteuning
 • School heeft kennis in hanteren AD(H)D en ASS
 • Remedial teaching
 • ‘Jeugdzorg in huis’
 • Schoolmaatschappelijk werk
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Praktijkonderwijs Zeist

 

Montessori Lyceum Herman Jordan

Jordan Montessori Lyceum, Utrecht

www.jordanmlu.nl

havo en vwo
Leerlingaantal (+/-) 864
Schoolbestuur: Jordan Montessori Lyceum Utrecht

Montessori onderwijs

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Qua programma en indeling in jaarklassen vergelijkbaar met gangbare middelbare scholen
 • Onderwijs is een onderdeel van opvoeden; school geeft bijzondere aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen
 • Vanuit de ideeën van Montessori wordt het onderwijs afgestemd op de individuele leerling met zijn eigen mogelijkheden, omstandigheden, interesse en werktempo.
 • Zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en dragen eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten
 • De afstemming op de leerling met zijn eigen tempo maakt het ook mogelijk voor leerlingen die niet zo snel of juist sneller meekomen hun onderwijscarrière goed te doorlopeno.a. leerlingen met ASS

Het onderwijsmodel is minder geschikt voor leerlingen die:

 • Veel structuur nodig hebben
 • Voortdurend begeleiding nodig hebben
 • Niet/weinig gemotiveerd zijn.
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Christelijk Lyceum Zeist

Christelijk Lyceum Zeist

www.clz.nl

vmbo-tl, havo, (tweetalig) atheneum, tweetalig gymnasium

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Jongeren zijn van nature gemotiveerd en zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.
 • Accent op stimulans, ondersteuning en structuur
 • Uitgaan van hoge verwachtingen en benadrukken van succeservaringen
 • Integrale leerlingenzorg die uitgaat van de mogelijkheden van de leerling en zich richt op het behalen van diens persoonlijke doelstellingen en kwalificeert voor vervolgonderwijs
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

De Breul

De Breul, Zeist

www.de-breul.nl

mavo, havo, vwo

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Accent op onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit: samenhangend en uitdagend onderwijs binnen een gestructureerde omgeving
 • Leerstofjaarklassensysteem
 • Geïntegreerde leerlingbegeleiding die een zaak is van alle betrokkenen en zich richt op leren leren, leren leven en leren kiezen. Accent op bieden van steun bij het realiseren van de onderwijsdoelstellingen en bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerling
 • De leerling moet in staat zijn het cognitieve niveau van de betreffende afdeling te kunnen volgen. De leerling moet kunnen functioneren in een sociale omgeving zoals een klas dat nu eenmaal is (de school biedt geen individueel onderwijs). Dat geldt ook pauzes en buitenlesactiviteiten. De veiligheid van de leerling en zijn omgeving moet gegarandeerd zijn. Leerlingen met een problematiek die gevaar oplevert voor henzelf, medeleerlingen of personeel
  kunnen wij niet begeleiden.
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Seyster College

Seyster College, Zeist

www.seystercollege.nl

praktijkonderwijs

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Kleinschalig school voor praktijkonderwijs;
 • Arbeidsmarktgericht, maar ook gericht over vergoten zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding
 • Uitstroomroutes naar werk, begeleid werk of vervolgopleiding
 • Voor elke leerling een individueel ontwikkelingsplan
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Openbaar Vmbo en Mavo Zeist

Openbaar Vmbo en Mavo Zeist

vmbo.osgs.nl

vmbo (bl, kl, tl) eventueel met lwoo

sportklassen, expressieklassen, opstapklas

Leerlingaantal (+/-): 1307
Schoolbestuur: Openbare Scholengroep Schoonoord

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Individueel arrangement: leer- en concentratieproblemen, sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsachterstanden, faalangst of bepaalde psychiatrische aandoeningen.
 • Onderwijs voor leerlingen met een LWOO-indicatie
 • De proeftuin: DOEL (Diagnose Op Eigen Locatie): tijdelijke plaatsing in een ‘doelklas’ (gericht op time-out, diagnostiek, studievaardigheden e.d.
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Openbaar Lyceum Zeist

Openbaar Lyceum Zeist

lyceum.osgs.nl

havo/tl, havo, vwo (atheneum en gymnasium)

(havo kansklas/ sportprofiel,de jonge onderzoekerprofiel en expressieprofiel)

Leerlingaantal (+/-) 1307

Schoolbestuur: Openbare Scholengroep Schoonoord

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Passend onderwijs geldt voor alle leerlingen
 • Onderschrijft keuze SWV voor spreiding van zorgleerlingen, al kunnen uitzonderingen nodig zijn.
 • Centraal aangrijpingspunt ligt in vergroten vakmanschap docenten en een preventieve aanpak
 • Regulier waar het kan, speciaal waar het moet
 • Centrale vraag is: wat een leerling nodig om het onderwijs met succes te kunnen volgen?
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven

Het Nieuwe Lyceum, Bilthoven

www.hetnieuwelyceum.nl

havo, atheneum, gymnasium

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • School gaat niet uit van ‘labels’ en ‘etiketten’. Er is dus ook geen standaard lijstje van arrangementen, er is veelmeer sprake van maatwerk
 • In 2014/15 kunnen de volgende vormen van ondersteuning in een arrangement worden opgenomen:
 • Faalangstreductietraining
 • Examenvreesreductietraining
 • Individuele begeleiding bij ASS/AD(H)D-problematiek. Deze begeleiding is vooral gericht op het aanleren van de juiste leer- en planstrategieën.Begeleiding in de klassensetting is niet te realiseren omdat het hier gaat om maatwerk.
 • Afhankelijk van de problematiek en de benodigde ondersteuning, kan Het Nieuwe Lyceum grenzen stellen aan het maximale aantal leerlingen met een extra
  ondersteuningsbehoefte in één klas of jaarlaag.
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel Bekijk de open dagen

Beukenrode Onderwijs, Doorn

Beukenrode Onderwijs, Doorn

www.beukenrodeonderwijs.nl

voorgezet speciaal onderwijs

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Kleinschalig vso
 • Zowel vmbo- als havo niveau; veel vakrichtingen vmbo
 • Accepteren de leerling als persoon, met inbegrip van alle (on)mogelijkheden en (on)gewenste gedragingen, die wij proberen om te bouwen tot gewenst gedrag.
 • Onderwijs en de pedagogische aanpak onlosmakelijk met elkaar verbonden
 • Het “speciale” van ons onderwijs is dat wij een leerling, met zijn of haar problematiek, zodanige ‘tools’ geven dat het afronden van een diplomagerichte opleiding toch mogelijk wordt.

Doelgroep:

 • Leerlingen die vanwege gedragsmatige en/of sociaal-emotionele belemmeringen (in combinatie met opvoedproblemen, leerproblemen, werkhoudingproblemenen/of problemen in of met de vrije tijd ) niet aan de eisen en verwachtingen van regulier onderwijs voldoen.
 • Stoornissen binnen het autisme spectrum, de oppositioneel-opstandige gedragsstoornis, ADHD of verschillende vormen van bedreigdepersoonlijkheidsontwikkelingen.
 • Daarnaast vaak leerstoornissen als dyslexie of dyscalculie.
 • Strak dagritme met geïndividualiseerd lesrooster
 • Groepsgrootte 8-10.
 • Lessen volgens het directe instructiemodel.
 • Handelingsgericht werken.
 • Tempodifferentiatie; IVIO-opleidingen.
 • Stages.
 • Dagelijks drie overlegmomenten met het hele team.
 • Teamleden hebben PACT-opleiding (Praktische Agressie Controle Training) gevolgd.

Uitstroomprofielen:

 • Onderwijs (95%)
 • Arbeid (5%)
 • Het is de ambitie van Beukenrode Onderwijs om in deze relatieve kleinschaligheid de ideale partner te kunnen zijn van alle ons omringende reguliere scholen die graag een beroep op Beukenrode Onderwijs doen om hun leerlingen met behoefte aan zware ondersteuning adequaat te kunnen helpen.
 • Sneller terugplaatsen
 • Meer aansluiten bij het reguliere scholen
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel

Intermetzo zonnehuizen, Zeist

VSO Heuvelrug College, Zeist

www.vsoheuvelrugcollege.nl

Speciaal Voortgezet Onderwijs

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Aansluiten bij Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
 • Uitgangspunt is de ontwikkeling van het kind/de jongere
 • Directe leefomgeving staat centraal en moet ondersteund worden

Doelgroepen:

 • School richt zich op gedragsproblemen waarbij de kinderen, jongeren en gezinnen er samen met hun eigen directe leefomgeving niet meer uitkomen
 • Vaak lichte tot ernstige verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problematiek en/of ernstige gedragsproblemen en/ofontwikkelingsstoornissen

Twee uitstroomprofielen:

 • Arbeid
 • Dagbesteding
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel

VSO De Sprong

De Sprong – Zeist, Maarsbergen

www.desprong.nl

Speciaal Voortgezet Onderwijs

Locaties:
De Lindenhorst ?, Zeist
Eikenstein ?, Zeist
Maarsbergen ?, Maarsbergen

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • School voor jongeren met gedragsproblemen die moeilijkheden hebben met leren en moeilijk opvoedbaar zijn.
 • School richt zich op beïnvloeding van leerlinggedrag zodat de maatschappelijke kansen toenemen, waarbij het de bedoeling is dat de jongeren niet alleen kunnen invoegen in de maatschappij maar vooral ook iets kunnen toevoegen, een bijdrage kunnen leveren aan de veranderende dynamische Nederlandse samenleving.
 • School besteedt veel aandacht aan een goede relatie tussen school en de thuissituatie van leerlingen.
 • De onderwijsvisie komt in paragraaf 4.3 – specifiek vanuit het vso-karakter – nog duidelijker aan de orde.
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel

VSO De Sprong

Meerklank

www.meerklank.nl

Speciaal Voortgezet Onderwijs

Locaties:
Bosch en Duin ?
Zeist ?

Samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Overtuiging dat ieder mens, ook de mens met een beperking, uniek is en een zinvolle bijdrage kan leveren aan de samenleving
 • Zeer gestructureerde leeromgeving gericht op zo zelfstandig mogelijke functioneren van de leerling
 • Voor het laagste niveau wordt gewerkt met lichaamsgebonden ervaringsordening: leren en ontwikkeling geschiedt vanuit het tastbare, vanuit het contact met en via het eigen lichaam

Uitstroom naar

 • Veelal dagbesteding.
 • Minderheid naar beschermde arbeid.
 • Enkelen via symbiose naar praktijkonderwijs.

Doelgroep

 • leerlingen van 12 tot 20 jaar met (zeer) beperkte intellectuele vermogens, (zeer) beperkte sociale redzaamheid en/of moeilijk verstaanbaar gedrag(ZML en MG).
 • leerlingen die cognitieve vermogens hebben op het niveau van de kerndoelen arbeid, maar een grote ondersteuningsvraag en begeleidingsbehoeftehebben voor wat betreft hun sociaal functioneren en hun werkhouding / aanpakgedrag
Bekijk het Schoolondersteuningsprofiel