Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 bestaat de Wet Passend Onderwijs. Deze wet zorgt ervoor dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Voor de meeste kinderen is het reguliere voortgezet onderwijs de beste plek. Hier worden zij het beste voorbereid op een vervolgopleiding en op de maatschappij. Voor kinderen die het echt nodig hebben, blijft het speciaal voortgezet onderwijs (vso) bestaan.

Samenwerkingsverband

Bij het uitvoeren van de Wet Passend Onderwijs spelen scholen en schoolbesturen een belangrijke rol. Zij werken samen in samenwerkingsverbanden. In onze regio is het samenwerkingsverband VO Zuidoost Utrecht actief. Hierbij zijn 13 schoolbesturen en 23 scholen aangesloten. Het gaat om scholen voor regulier voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs.

De TLV-commissie zal op basis van dossieronderzoek en rekening houdende met de ondersteuningsprofielen van de v(s)o-scholen, bepalen of een leerling toegelaten kan worden tot het vso. Daarbij gaat het swv uit van de volgende uitgangspunten:

 • Er is geen sprake van slagboomdiagnostiek, maar van een handelingsgerichte, op schoolsucces gefocuste insteek;
 • De afweging gaat niet uit van labelen van leerlingen, maar van de vraag “Wat heeft deze leerling nodig om met succes voortgezet onderwijs te volgen?”;
 • De verwijzende school heeft een analyse gemaakt van de condities die de leerling nodig heeft om met succes onderwijs te kunnen volgen. Zij kan onderbouwen waarom zij de leerling die condities redelijkerwijs niet kan bieden;
 • De aanvraag is besproken met de ouders van de leerling; de ouders stemmen in met het aanvragen van een TLV voor het vso. In het geval ouders niet instemmen met de aanvraag, dan is het bij wet geregeld dat de school toch een TLV aanvraag kan indienen. Ouders moeten daarvan op de hoogte worden gebracht.

De redenen dat een leerling wordt doorverwezen naar het vso zullen veelal liggen in de hieronder kort beschreven factoren. De aanvragende school kan aantonen dat:

 • Er (zeer) specialistische expertise nodig is om in de ondersteuningsvraag te voorzien die niet (op het vereiste niveau, in de gewenste intensiteit) binnen een reguliere vo-school kan worden aangeboden.
 • De duur en de intensiteit van de benodigde ondersteuning redelijkerwijs niet inpasbaar is binnen de klassikale/groepsgewijze onderwijscontext van een reguliere vo-school.
 • De veiligheid van de leerling, dan wel de veiligheid van medeleerlingen niet (voldoende) gegarandeerd kan worden binnen een reguliere vo-school.
 • De onderwijsproblemen zijn het gevolg van de thuissituatie; er is daar geen perspectief op ondersteuning en/of de ouders werken niet met de school samen om de onderwijsproblemen aan te pakken.

Een apart onderdeel van de TLV-aanvraag is de bekostigingscategorie. Voor leerlingen in het vso bestaan drie bekostigingscategorieën. Voorheen was de bekostiging gekoppeld aan schooltypen. Nu we werken vanuit onderwijsbehoeften, wordt per leerling de afweging gemaakt welke bekostiging nodig is om de leerling passend onderwijs te bieden en voor welke duur.

Formulieren aanvragen TLV vso
Om de aanvragen TLV in te dienen, toe te kennen of af te wijzen zijn de volgende documenten van belang:
1. aanvraag toelaatbaarheidsverklaring;
2. advies deskundige;
3. handtekeningblad inclusief advies tweede deskundige;
4. toelaatbaarheidsverklaring;
5. besluit negatief.

De voorbeeldformulieren zijn daarnaast ook te vinden op de website van Indigo, de tool waarmee de scholen een TLV kunnen aanvragen.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school moet een schoolondersteuningsprofiel hebben. Hierin staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan leerlingen. De ene school is bijvoorbeeld gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen, de andere school is juist beter in de begeleiding van leerlingen met autisme.

Overzicht schoolondersteuningsprofielen

Wilt u uw kind aanmelden voor een school? Het is belangrijk om de schoolondersteuningsprofielen te vergelijken, zeker als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Bekijk alle schoolondersteuningsprofielen.

Zorgplicht

Door de Wet Passend Onderwijs krijgen scholen ‘zorgplicht’. Dat wil zeggen: de school moet ervoor zorgen dat er voor élke leerling een goede onderwijsplek wordt gevonden, dat past bij het advies van de basisschool. De zorgplicht geldt voor leerlingen die al op school zitten én voor kinderen die worden aangemeld.

De school heeft zorgplicht wanneer voldaan is aan bepaalde voorwaarden, welke staan beschreven in de stroomschema’s (link stroomschema’s). Zo heeft de school geen zorgplicht wanneer de school aantoonbaar vol is en de leerling moet voldoen aan het Inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma. Dit betekent dat een leerling met een vmbo-advies niet toelaatbaar is tot het vwo.

Ontwikkelingsperspectief

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan is de school verplicht om een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Hierin staat welke ontwikkelingsmogelijkheden uw kind heeft en welke onderwijsdoelen uw kind kan halen. Ook staat erin welke ondersteuning uw kind op school krijgt. Het opstellen van dit ontwikkelingsperspectief gebeurt in nauw overleg met uw kind en met u.

Toelating

Wilt u uw kind aanmelden voor een school? De procedure is als volgt:

Stap 1: Bepaal bij welke school u uw kind wilt aanmelden. Om een keuze te maken, kunt u bijvoorbeeld naar het schoolondersteuningsprofiel kijken. Meldt uw kind op tijd aan. Doe dat minimaal 10 weken voor het begin van het schooljaar.

Stap 2: De school beoordeelt of zij uw kind kan plaatsen. Dat hoort u binnen 6 weken. Soms heeft een school meer tijd nodig. In ieder geval krijgt u binnen 10 weken bericht.

Stap 3: Hierna zijn er verschillende mogelijkheden:

 • De school kan uw kind plaatsen.
 • De school kan uw kind niet plaatsen. De school is dan verplicht om een andere school te zoeken voor uw kind. Dat gebeurt altijd in overleg met u.
 • Heeft de school na 10 weken nog steeds geen besluit genomen? Dan is de school verplicht om uw kind tijdelijk te plaatsen.

Klacht of geschil

Bent u het niet eens met het besluit van de school? Dan kunt u contact opnemen met een onderwijsconsulent. In Nederland zijn 35 onafhankelijke onderwijsconsulenten. Zij bemiddelen kosteloos tussen ouders en scholen.

Als dat niet tot een oplossing leidt, kunt u bijvoorbeeld ook een bezwaarprocedure starten of de geschillencommissie inschakelen.