Waarom Passend Onderwijs?

Sinds 1 augustus 2014 bestaat de Wet Passend Onderwijs. Deze wet zorgt ervoor dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Voor de meeste kinderen is het reguliere voortgezet onderwijs de beste plek. Hier worden zij het beste voorbereid op een vervolgopleiding en op de maatschappij. Voor kinderen die het echt nodig hebben, blijft het speciaal voortgezet onderwijs (vso) bestaan. Meer weten? Bekijk de landelijke beleidsdocumenten.

Samenwerkingsverband

Bij het uitvoeren van de Wet Passend Onderwijs spelen scholen en schoolbesturen een belangrijke rol. Zij werken samen in samenwerkingsverbanden. In onze regio is het samenwerkingsverband VO Zuidoost-Utrecht actief. Hierbij zijn 15 schoolbesturen en 28 scholen aangesloten. Het gaat om scholen voor regulier voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs (cluster 3 en cluster 4).

Meer weten? Bekijk de landelijke informatie en cijfers over alle samenwerkingsverbanden.

Schoolondersteuningsprofiel

Elke school moet een schoolondersteuningsprofiel hebben. Hierin staat welke ondersteuning en begeleiding de school kan geven aan leerlingen. De ene school is bijvoorbeeld goed in de begeleiding van leerlingen met dyslexie, de andere school is juist beter in de begeleiding van leerlingen met autisme.

Wilt u uw kind aanmelden voor een school? Het is belangrijk om de schoolondersteuningsprofielen te vergelijken, zeker als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Bekijk alle schoolondersteuningsprofielen.

Zorgplicht

Door de Wet Passend Onderwijs krijgen scholen ‘zorgplicht’. Dat wil zeggen: de school moet ervoor zorgen dat er voor élke leerling een goede onderwijsplek wordt gevonden, dat past bij het advies van de basisschool. Liefst dicht bij huis. De zorgplicht geldt voor leerlingen die al op school zitten én voor kinderen die worden aangemeld.

De zorgplicht is een flinke verbetering voor ouders met een kind dat extra ondersteuning nodig heeft. Vroeger moesten zij soms eindeloos zoeken naar een geschikte school voor hun kind. Dat is verleden tijd. Nu kunnen zij hun kind aanmelden bij de school van hun eerste voorkeur. Deze school beoordeelt of zij het onderwijs en de juiste ondersteuning kan bieden. Als de school dat niet kan, zoekt zij een andere school voor het kind. Dat gebeurt altijd in goed overleg met de ouders.

Ontwikkelingsperspectief

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan is de school verplicht om een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Hierin staat welke ontwikkelingsmogelijkheden uw kind heeft en welke onderwijsdoelen uw kind kan halen. Ook staat erin welke ondersteuning uw kind op school krijgt. Het opstellen van dit ontwikkelingsperspectief gebeurt in nauw overleg met uw kind en met u.

Met de komst van het ontwikkelingsperspectief vervalt het bestaande handelingsplan.

Toelating

Wilt u uw kind aanmelden voor een school? De procedure is als volgt:

Stap 1: Bepaal bij welke school u uw kind wilt aanmelden. Om een keuze te maken, kunt u bijvoorbeeld naar het schoolondersteuningsprofiel kijken. Meld uw kind op tijd aan. Doe dat minimaal 10 weken voor het begin van het schooljaar.

Stap 2: De school beoordeelt of zij uw kind kan plaatsen. Dat hoort u binnen 6 weken. Soms heeft een school meer tijd nodig. In ieder geval krijgt u binnen 10 weken bericht.

Stap 3: Hierna zijn er verschillende mogelijkheden:

• De school kan uw kind plaatsen.

• De school kan uw kind niet plaatsen. De school is dan verplicht om een andere school te zoeken voor uw kind. Dat gebeurt altijd in overleg met u.

• Heeft de school na 10 weken nog steeds geen besluit genomen? Dan is de school verplicht om uw kind tijdelijk te plaatsen.

Klacht of geschil

Bent u het niet eens met het besluit van de school? Dan kunt u contact opnemen met een onderwijsconsulent. In Nederland zijn 35 onafhankelijke onderwijsconsulenten. Zij bemiddelen kosteloos tussen ouders en scholen.

Als dat niet tot een oplossing leidt, kunt u bijvoorbeeld ook een bezwaarprocedure starten of de geschillencommissie inschakelen. Lees meer over de mogelijkheden die u heeft.