Missie en Visie

Binnen het samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht hebben alle schoolbesturen gezamenlijk een visie op onderwijsondersteuning geformuleerd. Er zijn wat dat betreft geen verschillen tussen de scholen. Dat betekent natuurlijk niet dat er helemaal geen verschillen tussen de scholen zijn.

Om te beginnen, is er al het onderscheid in schoolsoorten. Een leerling kan dus niet overal terecht. Wie qua niveau en oriëntatie op het vmbo is aangewezen, kan niet op een vwo-school terecht. Dat heeft te maken met de geschiktheid voor een bepaalde onderwijssoort en niet met een verschil in visie op onderwijsondersteuning. Verder verschillen scholen (gelukkig) in de manier waarop zij concreet invulling geven aan de gemeenschappelijke visie en uitgangspunten. Dat zit voor een deel in de manier waarop de onderwijsondersteuning georganiseerd wordt. Maar verschillen komen ook tot uitdrukking in de manier waarop de mens- en onderwijsvisie, de pedagogische oriëntatie en de inrichting van de didactiek tot een eigen inkleuring leiden.

'Missie en visie van (de scholen van) het samenwerkingsverband'

Missie

De aangesloten schoolbesturen waarborgen en bieden, in onderlinge afstemming en conform de wet, passend onderwijs aan de leerlingen schoolgaand in de regio Zuidoost Utrecht, zodat alle kinderen en jongeren betekenisvol kunnen participeren in een samenleving waarin iedereen meedoet en meetelt.

Visie

Bij het realiseren van passend onderwijs voor alle leerlingen in onze regio streven wij ernaar dat leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs ontvangen en een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Het samenwerkingsverband werkt nauw samen met partners uit de regio, waaronder de gemeenten. Door de verbinding van onderwijs en jeugdhulp kunnen we extra ontwikkelings- en gezinsondersteuning realiseren voor die leerlingen en zijn/haar gezin die dat nodig hebben.

Uitgangspunten van het samenwerkingsverband

De visie van het samenwerkingsverband is verwoord in de volgende uitgangspunten:

  • passend onderwijs begint bij kwalitatief goed onderwijs aan à leerlingen;
  • passend onderwijs vindt in eerste instantie plaats in de klas, op school. Vandaar dat we in ons samenwerkingsverband hebben gekozen voor het schoolmodel als financieringsmodel;
  • scholen verschillen van elkaar. We honoreren dat elke school een eigen ontwikkelingstraject doorloopt als het gaat om de inkleuring van passend onderwijs;
  • schoolbesturen en scholen realiseren, door de verdere ontwikkeling en versterking van de basisondersteuning, zoveel als mogelijk onderwijsondersteuning binnen een reguliere setting;
  • het accent ligt op preventief in plaats van curatief handelen;
  • in het belang van kinderen werken alle scholen nauw samen met de ouders en ouders hebben een belangrijke rol bij de evaluatie;
  • voor een beperkte groep leerlingen met extra onderwijsbehoeften blijven vso-voorzieningen nodig. Hierbij gaat de voorkeur uit naar spreiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte over de scholen boven concentratie van deze leerlingen;
  • het samenwerkingsverband kan scholen (individueel of samenwerkend) ondersteunen met zaken als deskundigheidsbevordering (zoals centrale inkoop). De wijze waarop en mate waarin kan verschillen tussen schoolbesturen. Er is daarbij geen sprake van gedwongen winkelnering.