TLV

De TLV procedure  is per 1 november vernieuwd. Voor de TLV procedure wordt de beveiligde omgeving van Indigo gebruikt. De link is https://swvweb.nl/indigo/login

De aanvragende school kan een account aanvragen voor deze beveiligde omgeving aanvragen bij het SWV via 
administratie@swv-vo-zou.nl
.

Verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs

Als school en ouders tot de conclusie zijn gekomen dat het reguliere onderwijs toch niet de beste plek voor de leerling is, dan kan er verwezen worden naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

De instroom in het voortgezet speciaal onderwijs kent 2 verschillende routes, namelijk:

  1. Vanuit het (speciaal) basisonderwijs

Bij een verwijzing van het basisonderwijs naar het vso zal de vso-school waar de leerling is aangemeld de aanvraag moeten indienen bij het samenwerkingsverband.

  1. Vanuit het voortgezet onderwijs

Bij een verwijzing van het voortgezet onderwijs (vo) naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zal het vo de aanvraag voor het vso moeten indienen bij het samenwerkingsverband.

TLV procedure

De TLV procedure is per 1 november vernieuwd. Voor de TLV procedure wordt de beveiligde omgeving van Indigo gebruikt. De link is https://swvweb.nl/indigo/login

De aanvragende school kan een account aanvragen voor deze beveiligde omgeving aanvragen bij het SWV via administratie@swv-vo-zou.nl.

Bij de aanvraag zijn 2 documenten verplicht toe te voegen als bijlagen:

  • Directie en deskundigenverklaring (te downloaden op Indigo);
  • Een recent OPP, welke besproken en ondertekend is door ouders en door de leerling als die 16 jaar of ouder is.

Wanneer de aanvraag is verstuurd, wordt de aanvraag gecontroleerd op volledigheid. Wanneer de aanvraag compleet is, zullen de leden van de Toelaatbaarheidscommissie (orthopedagoog en gz-psycholoog) (hierna TLC) beoordelen of de aanvraag voor toelating tot het vso kan worden gehonoreerd. Om dit zo snel mogelijk te kunnen bepalen komt de commissie 1 maal per 14 dagen bij elkaar. Wettelijk is vastgelegd dat elke TLV-aanvraag binnen 6 weken is beoordeeld.

Bij een positief oordeel wordt de Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. De aanvragende school ontvangt de verklaring en bespreekt vervolgens met de ouders en de leerling hoe de overstap naar het vso verder wordt geregeld. Het unieke nummer van de TLV is een noodzakelijke voorwaarde om tot inschrijving bij het vso over te kunnen gaan. Een afgegeven TLV is geldig in het hele land.

Geschillen

Bent u het oneens met het advies van de school voor een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs? Of is juist een toelaatbaarheidsverklaring door het samenwerkingsverband afgewezen en bent u het hiermee niet eens?

In al dit soort gevallen is het belangrijk dat u in gesprek gaat met de partij waarmee u het oneens bent. Soms leidt dat tot een oplossing, maar helaas niet altijd. Het is goed om te weten dat er instanties zijn die u dan kunnen helpen.

Wanneer een school het kind verwijst naar het voortgezet speciaal onderwijs en u bent het hier als ouder niet mee eens, kan bij het samenwerkingsverband een horing worden aangevraagd. Tijdens deze horing worden ouders en de verwijzende school door de toewijzingscommissie ‘gehoord’. Na de horing zal de toelaatbaarheidscommissie een oordeel uitbrengen over de toelaatbaarheid van het kind voor het voortgezet speciaal onderwijs. Mocht u het ook niet eens zijn met het advies van de toelaatbaarheidscommissie, kunt u naar de onderwijsgeschillencommissie. Voor meer informatie hierover kunt u de speciale website bekijken over het voorkomen en oplossen van geschillen of neem contact op met het samenwerkingsverband.