Verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs

Als school en ouders tot de conclusie zijn gekomen dat het reguliere onderwijs toch niet de beste plek voor de leerling is, dan kan er verwezen worden naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

De instroom in het voortgezet speciaal onderwijs kent 2 verschillende routes, namelijk:

Vanuit het (speciaal) basisonderwijs
Bij een verwijzing van het basisonderwijs naar het vso zal de vso-school waar de leerling is aangemeld de aanvraag moeten indienen bij het samenwerkingsverband.

Vanuit het voortgezet onderwijs
Bij een verwijzing van het voortgezet onderwijs (vo) naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) zal het vo de aanvraag voor het vso moeten indienen bij het samenwerkingsverband.

Hiervoor heeft het samenwerkingsverband een procedure uitgewerkt. Deze procedure wordt hieronder in het kort toegelicht. Voor uitgebreidere informatie en het opvragen van het juiste formulier kan de aanvragende school zich wenden tot administratie@www.swv-vo-zou.nl.

TLV procedure in het kort:

  • Voor de aanvraag van een TLV moet de school waar de leerling staat ingeschreven het aanvraagformulier invullen. Dit formulier is op te vragen bij het samenwerkingsverband. Via deze link kunt u een voorbeeld van dit formulier bekijken.
  • De aanvraag (verwijzing naar het vso) wordt met ouders en leerling besproken. De ouders/verzorgers zullen het formulier ook moeten ondertekenen.
  • Na ondertekening door school en ouders wordt het formulier op een beschermde digitale omgeving geplaatst. Deze omgeving is gekoppeld aan de website van het samenwerkingsverband. Deze beschermde omgeving is alleen toegankelijk voor de contactpersoon van de aanmeldende school en leden van de Toelaatbaarheidscommissie (hierna TLC).
  • De TLC beoordeelt of de aanvraag voor toelating tot het vso kan worden gehonoreerd*. Om dit zo snel mogelijk te kunnen bepalen komt de commissie 1 maal per 14 dagen bij elkaar. Wettelijk is vastgelegd dat elke TLV-aanvraag binnen 6 weken is beoordeeld.
  • Bij een positief oordeel wordt de Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. Deze verklaring moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Een voorbeeld hiervan is het unieke nummer dat op de verklaring wordt vermeld. Via deze link kunt u een voorbeeld van dit formulier bekijken.
  • De aanvragende school ontvangt de verklaring en bespreekt vervolgens met de ouders en de leerling hoe de overstap naar het vso verder wordt geregeld. Het unieke nummer van de TLV is een noodzakelijke voorwaarde om tot inschrijving bij het vso over te kunnen gaan.
  • Een afgegeven TLV is geldig in het hele land. D.w.z. dat ouders met de TLV zich bij vso-scholen in het hele land kunnen aanmelden.

*In de ondersteuningsprofielen is hierover de volgende tekst opgenomen:

In beginsel kunnen scholen aan het overgrote deel van de ondersteuningsvragen van leerlingen tegemoet komen via de basisondersteuning en de extra ondersteuning in de vorm van arrangementen Om een aantal redenen kan dat echter soms niet mogelijk zijn. Het gaat daarbij om de volgende gevallen:

  • Er is (zeer) specialistische expertise nodig om in de ondersteuningsvraag te voorzien die niet (op het vereiste niveau, in de gewenste intensiteit) binnen de school kan worden aangeboden.
  • De duur en intensiteit van de benodigde ondersteuning is redelijkerwijze niet inpasbaar binnen de klassikale/groepsgewijze onderwijscontext van de school.
  • De veiligheid van de leerling, dan wel de veiligheid van medeleerlingen kan niet (voldoende) gegarandeerd worden.

In deze gevallen ligt een plaatsing in een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor de hand, waar de leerling wel passend onderwijs en passende ondersteuning kan ontvangen, eventueel in combinatie met behandeling vanuit jeugdzorg.