OPR

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad waarin ouders en/of leerlingen en personeelsleden zitting hebben. Het is wettelijk verplicht om als SWV een medezeggenschapsraad te hebben.

Elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad waarin ouders en/of leerlingen en personeelsleden zitting hebben. Het is wettelijk verplicht om als SWV een medezeggenschapsraad te hebben. Het Samenwerkingsverband vindt de visie en inbreng van de OPR van groot belang. Zo moet de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmen met het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband, voordat deze kan worden vastgesteld en uitgevoerd. Het ondersteuningsplan is een meerjarenbeleidsplan en beschrijft de organisatie en afspraken om te voldoen aan de zorgplicht en een dekkend onderwijsaanbod voor ondersteuning voor alle leerlingen in het SWV (link naar ondersteuningsplan)

OPR vergadert vijf à zes keer per jaar en werkt in diverse subgroepen: financiën, communicatie en onderwijs.

OPR zoekt nieuwe leden!

Natuurlijk ben je als docent of ouder constant bezig om voor je leerling/kind de beste ontwikkelingsmogelijkheden te creëren. Wilt u vanuit uw expertise of ervaringsdeskundigheid een bijdrage kan leveren aan de Ondersteuningsplanraad? Wordt dan lid van de OPR!

Wat krijg je?

Je krijgt de kans directe feedback te geven op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en Passend Onderwijs binnen de eigen school. Hierbij kun de jouw school/scholengroep vertegenwoordigen.

Waarmee gaat de OPR aan de slag?

  • het ondersteuningsplan dat om de 4 jaar door het Samenwerkingsverband wordt aangepast.
  • het beleid dat doorontwikkeld moet worden rondom Passend onderwijs.
  • de manier waarop extra ondersteuning door scholen en schoolbesturen aan leerlingen geboden kan worden.
  • de wijze waarop de financiële middelen verdeeld en verantwoord worden.
  • de manier waarop de kwaliteit van de extra hulp in kaart gebracht en verbeterd kan worden.

Wat verwachten we van je?

  • Je bent ouder van een leerling op een V(S)O- school binnen het Samenwerkingsverband ZOU of bent langer dan zes maanden werkzaam op een school binnen het Samenwerkingsverband. Ook leerlingen mogen lid worden van de OPR. De zetels van personeelsleden en ouders/leerlingen is aan elkaar gelijk.
  • Ongeveer 5 keer per jaar vergaderen op de Kwekerijweg 2c in Zeist van 17:00 tot 19:00 uur.
  • Een inbreng als kritische sparringpartner voor SWV VO Zuidoost Utrecht.
  • Je bent goed in staat om “bovenschools” te denken en tevens creatief mee wil denken in het belang van à leerlingen in regio Zuidoost Utrecht.

Enthousiast? Of heb je nog vragen? Mail dan een korte motivatie of je vraag aan opr@www.swv-vo-zou.nl

Wie zijn de leden van de OPR

School Naam Personeel/Ouder/leerling
Openbaar Lyceum Zeist Patty Stefens Ouder/voorzitter
Seyster College Jorien Hartman Personeel
KSG de Breul Minouche Hermans Personeel
VSO Heuvelrug college Eddy Eurlings Personeel
Aeres Maartensdijk Lieke Hilligehekken Personeel
Aeres Maartensdijk Linda Hilhorst Ouder
De Werkplaats Mendy van Horssen Personeel
Revius Doorn Josta Venckenn Ouder
VSO Heuvelrug college Anneloes Caspers Ouder