OPR SWV VO ZOU

OPR? Wat is dat?
De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Ons samenwerkingsverband (SWV Zuidoost Utrecht) bestaat uit 24 scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs die samen passend onderwijs voor alle leerlingen in de regio aanbieden. In de OPR zitten ouders/leerlingen en personeelsleden van deze scholen.

Het samenwerkingsverband vindt de visie en inbreng van de OPR van groot belang. Eens in de vier jaar moet de OPR instemmen met het ondersteuningsplan, voordat het door het SWV kan worden vastgesteld en uitgevoerd. In het ondersteuningsplan wordt omschreven hoe passend onderwijs in de regio wordt vormgegeven.

Waar houdt de OPR zich mee bezig?
De OPR stelt vragen, doet voorstellen en geeft advies aan het samenwerkingsverband. Instemmen met het ondersteuningsplan is de kerntaak van de OPR. De OPR was het afgelopen schooljaar dan ook nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe ondersteuningsplan voor de komende vier jaar. De komende tijd zal in het teken staan van de monitoring van de uitvoering ervan. Alle leerlingen hebben recht op een passende plek binnen het onderwijs in onze regio, de scholen moeten hierin ondersteund worden en de ouders moeten goed geïnformeerd worden en blijven. Ook het bespreken van het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting behoren tot de taak van de OPR.

De OPR komt vijf keer per jaar bij elkaar op dinsdagen van 17.30 tot 19.30 uur en bestaat uit 6 ouders/leerlingen en 6 personeelsleden. De leden vergaderen dan met elkaar, met de directeur-bestuurder en twee keer per jaar met de Raad van toezicht.

OPR-documenten

De OPR kent de volgende documenten: het statuut, het huishoudelijk reglement en het medezeggenschapsreglement.